Navigate / search

Stok Yönetiminde Verimlilik

Artan rekabette, hızlı cevap verebilmek ve taahaüt edilen teslim süresine uyarak ve stoklama maliyetini minimize ederek sektöre uygun stok yönetimi tekniklerinin seçilmesini sağlamaktır.
İçerik : Kuruluşda aşağıdaki başlıklardaki konular katılımcılara aktarılacaktır.
• Stok yönetimi
• Neden stok tutulur ?
• Emniyet stoğu
• Ara stok
• ABC analizi
• Envanter – Envanter maliyeti
• Envanter donuş hızı
• Stoklama startejileri
• Tam zamanında üretim ve stoklama stratejileri
• Üretim Planlama ve stok yönetimi
• Satınalma ve stok yönetimi
• Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok yönetimi
• Bilgisayar destekli stok yönetimi
• Rekabet ve stok yönetimiKatılımcı Profili : Stok yönetiminde çalışan yöneticiler, mühendisler ve teknikerler

Performans Yönetimi

İnsan kaynaklarının motivasyonunda ve kuruluş stratejileri doğrultusunda yönlendirilmesinde ücret sistemleri içerisinde objektif perfromans değerleme sistemlerinin yer alması kaçınılmazdır. Bu yaklaşım ile performans değerleme yöntemlerini ve performansının yönetilmesi tekniklerinin anlatılması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

 • Performansa dayalı ücret yönetim sistemi
 • Performans değerleme yöntemleri
  • Ekip perfromansı değerleme
   • Ekip nedir?
   • Ekbin performansını belirleme ve ölçme
  • 360 derece perfromans değerleme
   • Değerlendirme yöntemi
   • Sonuçları değerlendirme
  • Hedeflere göre performans değerleme
 • Hedeflerin tespiti
  • İzlenmesi
  • Yönetimi
  • Değerlendirilmesi
 • Yetkinliğe göre performans değerleme
  • Yetkinlik tanımı
  • Yetkinlik analizi
  • Yetkinlik değerleme
  • Performans sistemine etkisi
 • Yöntem seçimi
 • Değerlendirme dönemi ve sistematiği
 • Performansın ücrete yansıtılması
 • Uygulama yöntemleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 iş güvliği ve sağlığı yönetim sistemi standartı 2004 yılında iş yasasına baz alınarak bütün yasal mevzuat da değiştirilmiştir. Risk analizi ve değerlendirmesi baz alınarak bütün sistemin analiz edilmesi ve yasal mevzuata uygun altyapı ve gereklerin kurulması 50 ve üstü çalıştıran kuruluşlar için zorunluluk haline gelmiştir.
 • OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi standart genel yaklaşımı
  • İş güvenliği tanımı, amacı ve genel prensipleri
  • İş kazaları istatistikleri
  • İşverenein ve çalışanın görevleri
  • Madde 4.2 ISG Politikası
  • Madde 4.3 Planlama
  • Risk analizi
  • Risk değerlendirme
  • ISG hedefleri
  • ISG yönetim programları
 • Madde 4.4 Uygulama ve Dokümantasyon
  • Yapı ve sorumluluklar
  • Kurul ve Komiteler
  • Organizasyon
  • İSG Görev grupları
  • Eğitim, bilinçlendirme ve yeterlilik
  • Danışma ve iletişim
  • Operasyonel kontrol yaklaşımı
  • Acil durum planlama
 • Madde 4.5 Kontrol ve Düzeltici faaliyetler
  • Performans ölçümü ve izleme
  • İstatiksel yöntemler
  • İSG kaza analizleri
  • Kaza , olay, düzeltici faaliyetler
  • Kayıtlar ve kayıt yönetimi
  • Denetim

KANBAN ile Üretim Yönetimi

Tam zamanında üretim yönetim sisteminin üretim planlama ve kontrol amacıyla kullanılan tekniğidir. Yapıya uygun tasarlanan kartlarla sıfır stok hedeflenerek çekme sistemi prensipleri ile hayata geçirilir.
Eğitimin hedefi : Bu programımız ile JIT projesini, kuruluşlarında hayata geçirmek isteyen katılımcılar aşağıdaki sorulara cevap bulabilecektir.
• Kan-ban nedir ?
• İtme ile çekme sistemi arasındaki fark nedir ?
• Kaç çeşit kan-ban vardır ?
• Kan-ban kart sayısı nasıl hesaplanır ?
• Kan-ban için gerekli altyapı ve sistemler ?
• Başarmak için neler yapılmalı?
• Ne faydalar sağlanır ?İçerik : Kuruluşda aşağıdaki başlıklardaki konular work-shop desteği ile katılımcılara aktarılacaktır.
• Kan-ban tanımı ve yapısı
• Kan-ban çeşitleri ve kullanım yerleri
• Çekme sistemi
• Çalışma prensipleri
• Uygulama gerekleriKatılımcı Profili : Uygulama projesi içerisinde görev alacak yöneticilerden – çalışanlardan oluşan  ekip

ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi

Eğitim programımızın amacı, kalite Yönetim Sistemi Standartını tanıtmak ve gereken sisteme yönelik katılımcılara bilgi aktarmaktır.

Egitimin İçeriği

 • ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi standart genel yaklaşımı
 • Madde 4 Kalite Yönetim Sistemi
  • Dokümantasyon sistemi
  • Kalite Yönetim sistemi için süreç modeli
  • Süreç yönetimi (sürecin tasarımı, gözden geçirilmesi, sürekli iyileştirmesi)
  • Kayıtların yönetimi
 • Madde 5 Yönetim Sorumluluğu
  • Yönetim Temsilcisi
  • Yönetimi Gözden geçirme
  • Kalite Politikası ve kalite hedefleri
 • Madde 6 kaynakların Yönetimi
  • İnsan kaynakları ve yetkinlik belirleme
  • Eğitim ve yetiştirme
  • Altyapı ve Çalışma ortamı
 • Madde 7 Ürün – Hizmet Gerçekleştirme
  • Müşteri ile ilgili prosesler
  • Üretim sürecine ilişkin dokümanlar
  • Özel prosesler
  • Tasarım ve geliştirme
  • Satın alma
  • İzlenebilirlik ve Tanımlama
  • Müşteri malı
  • Ürünün korunması
  • Kalibrasyon
 • Madde 8 Ölçme Analiz ve İyileştirme
  • Müşteri istek ve beklentilerinin tespiti ve müşteri memnuniyeti
  • Proseslerin ve ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi
  • Uygun olmayan ürün
  • Düzeltici ve Önleyici faaliyet
  • Veri analizi

ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji verimliliği çağımızın önemli konularından biridir. ıSo-50001 Enerji Yönetim sistemi enerji verimliliğini esas almış bir yönetim standartdır. Bu eğitimde standatın gerekleri anlatılacaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

 • Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını açıklayabilmek,
 • Enerji yönetim sisteminin kapsam ve şartlarının anlaşılması,
 • Enerji yönetim sistemi standardı gerekliliklerini anlatabilmek,
 • EnYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek;
 • ISO 50001 EnYS’ni uygulayabilmek için planlama yapabilmek
 • Enerji performansını arttırmak için, iç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon sistemini kurabilmek.
 • Enerji Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

Katılımcı Profili: Enerji yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde Güvenlik Organizayonu ve Personel Güvenliği

Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasında sadece bilgi teknolojileri anlamında güvenlik sistemlerinin ve donanımları ile yazılımlarının kurulmuş olması yeterli değildir. Bu eğitimde amaç; ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı bakış açısı ile güvenlik organizasyonu, sorumluluklar ve personelin güvenliği anlamında da gerekenleri katılımcılara aktarmaktır.

·        Güvenlik politikası

·        Yönetim bilgi güvenliği forumu

·        Bilgi güvenliği sorumluluklarının atanması

·        Yetkilendirme süreci

·        Uzman takviyesi

·        Organizasyonlar arası işbirliği

·        Bilgi güvenliğinin bağımsız gözden geçirilmesi

·        Üçüncü taraf erişiminin güvenliği

·        Dışardan kaynak sağlamada güvenlik

·        Personel Güvenliği

o       İş tanımlarında ve kaynaklarında güvenlik

o       Personel politikası ve işe almada güvenlik

o       Gizlilik anlaşmaları

·        Kullanıcı eğitimi

·        Güvenlik ihlaleri kayıtları

o       Güvenlik arızalarının ve zayıflıklarının raporlanması

o       Yazılım bozulmalarının raporlanması

o       İhlallerden ve arızalardan öğrenmek

o       Disiplin süreci

ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği sadece digital bilgiyi kapsamaz. Bilgi varlıkları içerisinde kuruluşları var eden her türlü bilginin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliği çok önemlidir. Siber saldırı, her türlü sabotaj giderek artmakta ve bilgi varlıklarını tehdit altında burakmaktadır. Bu eğitimde amaç; ISO-27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartı ile bilgi güvenliği sisteminin kurmulmasını sağlamaktır. Standart 2013 versiyonu ile değişime uğramıştır. Bu eğitimde yeni versiyon ile grup çalışmaları yapılmaktadır.

·        Bilgi ve Bilgi Güvenliği nedir?

·        Bilgi hangi ortamlarda saklanmaktadır ve taşınmaktadır?

·        Bilgi Güvenliği ihtiyacı ve güvenlik gerekleri

·        Türkiye de ve Dünya da durum

·        Bilgi Güvenliği yönetim sistemi ve standartlara bakış

·        Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kurulması

o       Başlama noktası

o       Sistem kurma

o       Denetimler

o       Başarı unsurları

·        Güvenlik risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimi

·        Güvenlik kontrolleri

·        Güvenlik politikası ve organizasyonu ve sorumluluklar, yetkiler

·        Gizlilik dereceleri

·        İş sürekliliği

Bilgi güvenliği dokümantasyonu

Ek-A Kontrol amaçları ve konroller

Dikkat edilmesi gereken noktalar

ISO-10000 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetim Sistemi

Müşteri şikayetlerinin yönetiminde uyulacak planlama, tasarım, gerçekleştirme, bakım, iyileştirme süreçlerine kılavuzluk etmek, müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri odaklı yönetimi sağlamak bu standartın amacı olup, bu eğitimde standartın gerekleri anlatılacaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

 • Hizmet sunum sürecini anlamak,
 • Hizmet sunumunda problem, çağrı, hizmet yönetimleri ve ilişki, tedarikçi  yönetimi aşamalarında standartın gereklerini öğrenmek
 • Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapasite yönetimi ve hizmet sürekliliği yönetimini öğrenmek
 • Hizmeti raporlamanın önemini öğrenmek

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standartın müşteri memnuniyetine yaklaşımı
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Şikayet yönetimi süreci
 • Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

Katılımcı Profili: Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

İş ve Zaman Etüdü

Bütün iyileştirme projelerinin temel altyapısı olan ölçme ve geliştirme adımında endüstri mühendisliğinin temel yaklaşımını kazandırmak ve etüd becerisi kazandırmaktır. Sürekli iyileştirme yaklaşımını temel verilerin hazırlanması ve geliştirilmesinde de kullanmaktır.

İçerik

 • Temel kavramlar ve yaklaşımlar
  • İş etüdü
  • Method etüdü
  • Zaman Etüdü
 • Önceden saptama yöntemleri (MTM, MOST, BTM)
  • Gerekleri
  • Amacı
  • Kullanım yöntemi
 • Direkt ölçüm yöntemleri (kronometraj)
  • Gerekleri
  • Kullanım yöntemi
  • Güvenilirlik ve uygulama
 • İş örneklemesi
  • Endirekt işçiliklerin ölçümü
  • Yönetim işlerinin ölçümü
  • Örnek yöntemini tespit etmek
  • Etüdü derinleştirmek
 • Tempo ve yorgunluk toleransının verilmesi
  • Tempo kavramı
  • ILO Yorgunluk toleransları
 • Hazırlık ve frekansiyel zamanların tespiti
  • Hazırlık zamanlarının tespiti
  • Frakansiyel zamanlar
 • Standart zamanların kullanımı
  • Verimlilik ölçümünde kullanma
  • Kapasite planlamada kullanma
  • İyileştirme projelerinde kullanma
  • Maliyet çalışmalarında kullanma
 • Verimlilik projeleri

Katılımcı Profili :İş Etüdü ve verimlilik projelerini hayata geçirmek isteyen kişiler

Eğitim Yöntemi : Interaktif, örnek vakaların değerlendirilmesi, çalışma grupları ile örnek uygulamalar