Navigate / search

INOVASYON YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Amaç: Ülkemizin içerisinde bulunduğu eko-politik dinamikleri dikkatte alarak, Pazar daralmasını da aşacak şekilde inovasyon yönetiminin bütün teknikleri ile  uzun soluklu bir programla öğretilmesi amaçlanmaktadır. Programımıza katılan katılımcılar, yenilikçi inovasyon teknikleri kullanarak sektörel dinamikleri içerisinde yenilikçi yaklaşımları nasıl kullanacaklarını  öğreneceklerdir.

 

Yöntem: Bu program aşağıdaki modüllerde gerçekleşecektir.

 

1.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon Yönetimine Giriş

 • İnovasyon ve inovasyon yönetimi kavramları
 • İnovasyon ve ar-ge
 • Ürün-hizmet-süreç-iş modeli-organizasyon-pazarlama inovasyonu
  • Radikal yenilik
  • Arttırımsal yenilik
 • İnovasyon yönetiminde uluslararası son gelişmeler
  • AB’nin CEN/TS 16555-1 numaralı İnovasyon Yönetimi Standartı
  • ISO 50501 İnovasyon Yönetimi standartı çalışmalarında gelinen aşamalar
 • Ülkesel inovasyon karnemiz
 • Değişim ve inovasyon yönetimi
 • İnovasyon kültürü

 

2.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon Stratejisi Hazırlama

 • Starteji ve inovasyon ilişkisi
 • Stratejik yönetim, Ülke-bölge stratejisi,
 • Kuruluş stratejisi, İnovasyon stratejisi
 • Strateji hazırlama süreci
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
 • Strateji geliştirmek
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) analizi
  • Grup çalışmaları : SWOT analizi çalıştayı
 • Mevcut durumu anlamak ve değerlendirmek
  • PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal) analizi
  • Grup çalışmaları: PESTEL analizi çalıştayı
 • Strateji geliştirmek
 • Rakip analizi
 • ANSOFF matrisi
  • Grup çalışmaları: Rakip analizi ve ANSOFF Matrisi çalıştayı

 

3.hafta : 12 saat – 2 gün : İnovasyon süreci

 • İnovasyon projelerinde işbirliği yönetimi
  • Proje ortakları ve işbirliği modelleri
  • Üniversiteler ve ar-ge kuruluşları ile ilişkileri
 • İnovasyon süreci
  • Proje fikirleri üretme, değerlendirme ve seçme
  • Proje desteklerinden faydalanma ve Projeyi hayat geçirme
 • Ulusal-uluslararası destekler ile projeler yapma
  • Ulusal destekler (KOSGEB, TUBİTAK, Bakanlıklar v.b)
  • Uluslararası destekler (Horizon2020, Büyükelçilikler, ikili anlaşmalar)
  • Proje çağrıları ve hibe prosedürü
 • İnovasyonda yenilikçi yaklaşımlar
  • Kapalı inovasyon-açık inovasyon
  • Bağış sistemi ve Birlikte inovasyon

 

4.hafta : 12 saat – 2 gün : Süreç-Hizmet-İş modeli İnovasyonu

 • Süreç inovasyonu
  • Direkt üretim süreçlerinde ve maliyetlerinde iyileştirme fırsatlar
  • Yönetim ve endirekt maliyetlerde ve genel giderlerlerde iyileştirme fırsatları
 • Teknoloji etkisi– 4.sanayi devrimi
  • 4.sanayi devrimi, BIG data – Sanal gerçeklik – Nesnelerin interneti
  • Ekipman yatırımı – otomatik makineler – robotlar, Bilişim ve iletişim teknolojileri
 • Hizmet inovasyonu
  • Hizmet inovasyonu fırsatları
  • Hizmet inovasyonununda fikri hakların korunması
 • İş modeli inovasyonu
  • İş modelinde yenilikçi yaklaşımlar
  • CANVAS Modeli ve Grup çalışmaları: CANVAS çalıştayı

 

5.hafta : 12 saat – 2 gün : Ürün İnovasyonu ve yenilikçi ürünlerde proje yönetimi

 • Yenilikçi ürün ve Ar-ge – inovasyon süreci
  • Teknoloji yönetimi, Yeni ürün geliştirme süreci
  • Teknoloji tahmini ve Projenin ar-ge içeriği, inovasyon süreci
 • Hibelerle proje yapma (TÜBİTAK-KOSGEB destekleri, Horizon2020 Bakanlık destekleri)
  • Projenin Teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
  • Proje bütçesi ve desteklenen ve desteklenmeyen harcamaları
  • Değerlendirme ve sözleşme süreci
 • Proje yönetimine giriş ve tanımlar ve Proje yönetiminin aşamaları,
  • Proje tanımlamanın önemi , Amacı ve kapsamı, Hedefleri ve sonuçları
  • Proje kısıtları ve Projede uyulması gereken standartlar
 • Proje planlama ve kontrol teknikleri
  • Gantt-Chart ve çizelgeleme
  • İş paketleri ve Proje faaliyet analizi ve Faaliyetler arası ilişkiler

 

 

6.hafta : 12 saat – 2 gün : Sosyal İnovasyon ve Yenilikçi Fikir Yönetimi

 • Sosyal inovasyon
  • Sosyal inovasyon fırsatları ve gerekleri
  • Hibeler ile sosyal inovasyon yapma
 • Yenilikçi fikir üretme
  • Yenilik içeren fikirlerin üretiminde yaratıcı düşünme teknikleri
  • Fikirlerin üretme-değerlendirme-hayata geçirme süreci
 • Yenilikçi fikir üretme teknikleri
 • Empati analizi amacı ve yapılış tekniği
 • Design Thinking (Düşünce Tasarımı) amacı ve yapılış
  • Grup çalışmaları: Empati analizi ve Design thinking çalıştayı
 • Yenilikçi fikir seçme ve değerlendirme teknikleri
 • Fikir ağacı tekniğinin amacı ve yapılışı
  • Grup çalışmaları: Fikir ağacı ve fikir eleği çalıştayı
 • Program sonunda grupların sunumları

Sertifika sınavı

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Amaç: Ülkemizin içerisinde bulunduğu eko-politik dinamikleri dikkatte alarak, 2017 bütçesini hazırlamadan önce gelecek 3-4 yıl için yönetim takımı ile birlikte gelecek öngörüsünün yapılması önemlidir. Kuruluşun “uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve getiri sağlayabilecek” işlerin yönetimi için stratejik planlama zorunludur. Eldeki kaynaklarını stratejik hedeflere yönelik yönlendirebilmesi, verimlilik ve etkinlik sağlayabilmesi için stratejik yönetim uygulaması gerekmektedir. Çalıştayımızın amacı; yönetim takımı ile mevcut durumu değerlendirerek, gelecek rotasını belirlemek amacıyla birlikte düşünmek ve planlamaktır.

 

Yöntem: Bu çalıştayda moderatörün yönlendirmesi ile katılımcılarla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır;

 

0.gün : Bir günlük işletme ziyareti yapılacak, kuruluşun mevcut durumu analiz edilecek, katılımcılarla tanışılacak, strateji çalıştayı hakkında bilgi verilecek, çalıştaylar için katılımcılara ödevler verilecektir.

 

1.gün

 • Genel Müdür’ün açılış konuşması
 • Uygulanacak yöntemin tanıtımı
 • Birim yöneticilerinin geçmiş 3-4 yıla verilen göstergeler ile bakışlarına ilişkin sunumları yapmaları

 

2.gün

 • Kullanılacak yöntemin tanıtımı
 • Tüm birimler için SWOT analizlerinin yapılması için çalıştaylar
 • Kuruluşun PESTEL analizi için çalıştay yapılması
 • Misyon ve vizyon cümlesi çalıştayı

 

3 gün

 • Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Balanced Score Card çalışması (4 boyutta (müşteri-süreçler-yönetim-finanasal) hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesi

 

Ortam: Bu çalıştayın işletme ortamı dışında, telefon veya diğer konularla kesilmeden konsantre bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

 

Rapor: Bu çalıştayın sonunda, çalıştayda elde edilen bilgiler ışığında stratejik plan raporu sunulacaktır.

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Amaç: Global rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında işletmeler stratejilerini hazırlamaz ve yönetemez iseler, rakiplerinin rüzgarına karşı sadece reaktif davranmak zorunda kalırlar . Bu atölye çalışması ile stratejik yönetim araçları tanıtılacak ve katılımcılara uygulama yaptırılacaktır.

 

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Stratejik Planlama
 • PESTEL analizi
 • SWOT analizi
 • Misyon
 • Vizyon
 • Strateji geliştirme
 • Stratejik amaçlar
 • Startejik hedefler
 • Performans göstergeleri
 • Stratejik faaliyetler
 • Startejik plan
 • Startejiyi uygulamak
 • Balanced score card
  • Finansal boyut
  • Müşteri boyutu
  • Süreçler boyutu
  • Yönetim ve organizasyon boyutu
 • Bütçe planlama ve kontrol
  • Strateji bütçesi
  • Yıllık bütçe planlama
  • Bütçe izleme ve değerlendirme
 • Performans değerleme sistemi
  • Strateji ile kişisle performans ilişkisi
  • Performans değerleme sistemleri

 

Katılımcı Profili: Üst düzey, orta düzey veya ilk kademe yöneticiler veya proje ekipleri

Bilgimi Koruyorum

Süre : 0,5 + 0,5 gün

Eğitmen: Halil SATILUŞAĞI ve Müjgan ÇETİN

 

Amaç: Hem kişisel hem de kurumsal bilgi güvenliği günümüzde sadece donanımları ve yazılımlar ile sağlanamamaktadır. Artan sosyal medya ve akıllı telefon kullanımı, kişi ve kuruluşları ciddi risk altına sokmaktadır. Bu eğitimde amaç; çalışanların kişisel bilgilerini, kuruluşların da kurumsal bilgilerini korurken dikkat etmeleri gereken kurallar, sorumluluklar ve gerekenler konusunda farkındalık yaratmaktır.

 

İçerik: Kişisel bilgilerin korunması – Halil SATILUŞAĞI

 • Bilgi hırsızlarının kullanığı yöntemler ve yaşadığımız ihlal ve zararlar
 • Telefon ve bilgisayarlarımızın fiziksel güvenliği
 • Güçlü parolalar ve parola yönetimi
 • Sosyal medya (facebook, twitter v.b) sistemlerinde güvenlik
 • Kablosuz modem için kullanıcı adı ve şifreleri
 • Arama motorları kullanımında güvenlik
 • Yedekleme
 • Antivirus yazılımları

 

Kurumsal bilgilerin korunması – Müjgan ÇETİN

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi
 • Çalışanların bilgi güvenliğindeki yeri ve etkisi
 • Fiziksel güvenlik ve yetkilendirme
 • Personel Güvenliği
  • İş tanımları
  • Personel politikası
  • İşe almada, atama, bölüm değiştirme ve işten ayrılma esnasında güvenlik kuralları
  • Disiplin süreci
 • Bilgi güvenliği ihlaleri kayıtları

 

Katılımcı profili : Çalışanlar ve yöneticiler

ISO-20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Bilgilendirme

Amaç: Bilgi teknolojileri (BT) alanında servis hizmeti sunumunda çalışanlarının üretkenliğinin artırılması, insandan kaynaklanabilecek hataların azaltılması ve BT hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların memnuniyetinin sağlanması amacıyla bu standart hazırlanmıştır. Bu eğitimde standartın gerekleri anlatılacaktır.

 

Katılımcıların Kazanımları:

 • Hizmet sunum sürecini anlamak,
 • Hizmet sunumunda problem, çağrı, hizmet yönetimleri ve ilişki, tedarikçi yönetimi aşamalarında standartın gereklerini öğrenmek
 • Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapasite yönetimi ve hizmet sürekliliği yönetimini öğrenmek
 • Hizmeti raporlamanın önemini öğrenmek

 

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standartın diğer BT ilişkili standartlarla ilişkisi (ITIL, ISO-27001)
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Hizmet sunum seviyesi
 • Bakım-hizmet çağrılarının sözleşmede söz verilen sürede çözüme ulaştırılmasının önemi
 • Problem yönetim süreci
 • Değişim yönetimi süreci
 • Sürüm yönetimi süreci
 • Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

 

Katılımcı Profili: BT Hizmet yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Standartı

Amaç: Müşteri şikayetlerinin yönetiminde uyulacak planlama, tasarım, gerçekleştirme, bakım, iyileştirme süreçlerine kılavuzluk etmek, müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri odaklı yönetimi sağlamak bu standartın amacı olup, bu eğitimde standartın gerekleri anlatılacaktır.

 

Katılımcıların Kazanımları:

 • Hizmet sunum sürecini anlamak,
 • Hizmet sunumunda problem, çağrı, hizmet yönetimleri ve ilişki, tedarikçi yönetimi aşamalarında standartın gereklerini öğrenmek
 • Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapasite yönetimi ve hizmet sürekliliği yönetimini öğrenmek
 • Hizmeti raporlamanın önemini öğrenmek

 

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standartın müşteri memnuniyetine yaklaşımı
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Şikayet yönetimi süreci
 • Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

 

Katılımcı Profili: Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar