Navigate / search

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Amaç: Ülkemizin içerisinde bulunduğu eko-politik dinamikleri dikkatte alarak, 2017 bütçesini hazırlamadan önce gelecek 3-4 yıl için yönetim takımı ile birlikte gelecek öngörüsünün yapılması önemlidir. Kuruluşun “uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve getiri sağlayabilecek” işlerin yönetimi için stratejik planlama zorunludur. Eldeki kaynaklarını stratejik hedeflere yönelik yönlendirebilmesi, verimlilik ve etkinlik sağlayabilmesi için stratejik yönetim uygulaması gerekmektedir. Çalıştayımızın amacı; yönetim takımı ile mevcut durumu değerlendirerek, gelecek rotasını belirlemek amacıyla birlikte düşünmek ve planlamaktır.

 

Yöntem: Bu çalıştayda moderatörün yönlendirmesi ile katılımcılarla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır;

 

0.gün : Bir günlük işletme ziyareti yapılacak, kuruluşun mevcut durumu analiz edilecek, katılımcılarla tanışılacak, strateji çalıştayı hakkında bilgi verilecek, çalıştaylar için katılımcılara ödevler verilecektir.

 

1.gün

 • Genel Müdür’ün açılış konuşması
 • Uygulanacak yöntemin tanıtımı
 • Birim yöneticilerinin geçmiş 3-4 yıla verilen göstergeler ile bakışlarına ilişkin sunumları yapmaları

 

2.gün

 • Kullanılacak yöntemin tanıtımı
 • Tüm birimler için SWOT analizlerinin yapılması için çalıştaylar
 • Kuruluşun PESTEL analizi için çalıştay yapılması
 • Misyon ve vizyon cümlesi çalıştayı

 

3 gün

 • Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Balanced Score Card çalışması (4 boyutta (müşteri-süreçler-yönetim-finanasal) hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesi

 

Ortam: Bu çalıştayın işletme ortamı dışında, telefon veya diğer konularla kesilmeden konsantre bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

 

Rapor: Bu çalıştayın sonunda, çalıştayda elde edilen bilgiler ışığında stratejik plan raporu sunulacaktır.

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Amaç: Global rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında işletmeler stratejilerini hazırlamaz ve yönetemez iseler, rakiplerinin rüzgarına karşı sadece reaktif davranmak zorunda kalırlar . Bu atölye çalışması ile stratejik yönetim araçları tanıtılacak ve katılımcılara uygulama yaptırılacaktır.

 

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Stratejik Planlama
 • PESTEL analizi
 • SWOT analizi
 • Misyon
 • Vizyon
 • Strateji geliştirme
 • Stratejik amaçlar
 • Startejik hedefler
 • Performans göstergeleri
 • Stratejik faaliyetler
 • Startejik plan
 • Startejiyi uygulamak
 • Balanced score card
  • Finansal boyut
  • Müşteri boyutu
  • Süreçler boyutu
  • Yönetim ve organizasyon boyutu
 • Bütçe planlama ve kontrol
  • Strateji bütçesi
  • Yıllık bütçe planlama
  • Bütçe izleme ve değerlendirme
 • Performans değerleme sistemi
  • Strateji ile kişisle performans ilişkisi
  • Performans değerleme sistemleri

 

Katılımcı Profili: Üst düzey, orta düzey veya ilk kademe yöneticiler veya proje ekipleri

ISO-10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Standartı

Amaç: Müşteri şikayetlerinin yönetiminde uyulacak planlama, tasarım, gerçekleştirme, bakım, iyileştirme süreçlerine kılavuzluk etmek, müşteri memnuniyetini sağlayarak müşteri odaklı yönetimi sağlamak bu standartın amacı olup, bu eğitimde standartın gerekleri anlatılacaktır.

 

Katılımcıların Kazanımları:

 • Hizmet sunum sürecini anlamak,
 • Hizmet sunumunda problem, çağrı, hizmet yönetimleri ve ilişki, tedarikçi yönetimi aşamalarında standartın gereklerini öğrenmek
 • Hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapasite yönetimi ve hizmet sürekliliği yönetimini öğrenmek
 • Hizmeti raporlamanın önemini öğrenmek

 

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standartın müşteri memnuniyetine yaklaşımı
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Şikayet yönetimi süreci
 • Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

 

Katılımcı Profili: Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar

Toplam Kalite Yönetimi

Müşteri istek ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet kalitesinin güvence altına alınması ve sürekli iyileştirme ile iş mükkemmeliyetine ulaşmak için yapılması gerekenler katılımcılara aktarılacaktır.

Egitimin İçeriği

 • Kalitenin tanımı – Kalitenin sekiz boyutu – Toplam kalitenin anlamı
 • Toplam kalitenin öğeleri ve bileşenleri
  • İç ve dış müşteri memnuniyeti
  • Çalışanların katılımı
  • Sürekli iyileştirme
  • Verilere dayalı yönetim
  • Liderlik
  • Tedarikçilerin katılımı
  • Süreç yakaşımı
  • Rekabet edebilirlik
 • Toplam kalite yönetimi ve örgütsel değişim
 • Deming yaklaşımı
  • Geliştir
  • Planla
  • Uygula
  • Yap
 • Müşteri kavramı ve müşteri memnuniyeti
 • Müşteri sadakati
 • Süreç yönetim biçimleri
  • Süreç yaklaşımı
  • Süreç analizi
  • Süreç iyileştirme
 • Kalitenin maliyeti
  • Geliştir
  • Planla
  • Uygula
  • Yap
 • Kalite ve standartlar
 • Kalite geliştirme ekipleri
  • Uygunluk maliyeti
  • Uygunsuzluk maliyeti
 • Ölçme ve değerlendirme
  • Ölçme
  • Değerlendirme
  • Özdeğerlendirme
 • Sürekli iyileşme
 • Özdeğerlendirme

Sürekli İyileştirme ve IPK

Toplam kalite felsefesi ile iş mükemmeliyetine ulaşmada sürekli iyileştirme ana kuraldır. Çalışanlar sadece söylenen işleri yapanlar değil, sorun çözme ve iyileştirme becerisi olan kişiler olarak da görülmelidir. Çalışanların ekip halinde katılımıyla, mevcut ürün ve proseslerdeki kalite ve verimlilik problemlerini çözümlemek, problemlere sistematik yaklaşımı geliştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Sürekli iyileştirme nedir
 • Kalite çemberleri
  • Amacı
  • Örgütlenme yapısı
  • İşleyiş yöntemi
 • Süreç iyileştirme ekipleri
  • Problemin tanımlanması ve ekibin belirlenmesi
  • Problemin boyutunun ortaya konması
  • Geçici önlemlerin belirlenmesi ve ortaya konması
  • Olası sebeplerin belirlenmesi, doğrulama önceliklerinin belirlenmesi, doğrulanması, asıl sebeplerin tespiti
  • Olası çözümlerin belirlenmesi
  • Çözümlerin analizi ve seçimi
  • Çözümlerin planlanması ve yaşama geçirilmesi
  • Sonuçların değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmeler
  • Standartalaştırma
 • İPK (İstatistiksel Proses Kontrol) ve amacı
 • İPK nın işletmeye faydaları
 • İPK teknikleri
  • Beyin fırtınası
  • Veri toplama-Kontrol çizelgeleri
  • Sebep-sonuç diyagramı
  • Pareto analizi
  • Gruplandırma
  • Dağılma diyagramları
  • Histogram

Performans Yönetimi

İnsan kaynaklarının motivasyonunda ve kuruluş stratejileri doğrultusunda yönlendirilmesinde ücret sistemleri içerisinde objektif perfromans değerleme sistemlerinin yer alması kaçınılmazdır. Bu yaklaşım ile performans değerleme yöntemlerini ve performansının yönetilmesi tekniklerinin anlatılması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

 • Performansa dayalı ücret yönetim sistemi
 • Performans değerleme yöntemleri
  • Ekip perfromansı değerleme
   • Ekip nedir?
   • Ekbin performansını belirleme ve ölçme
  • 360 derece perfromans değerleme
   • Değerlendirme yöntemi
   • Sonuçları değerlendirme
  • Hedeflere göre performans değerleme
 • Hedeflerin tespiti
  • İzlenmesi
  • Yönetimi
  • Değerlendirilmesi
 • Yetkinliğe göre performans değerleme
  • Yetkinlik tanımı
  • Yetkinlik analizi
  • Yetkinlik değerleme
  • Performans sistemine etkisi
 • Yöntem seçimi
 • Değerlendirme dönemi ve sistematiği
 • Performansın ücrete yansıtılması
 • Uygulama yöntemleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 iş güvliği ve sağlığı yönetim sistemi standartı 2004 yılında iş yasasına baz alınarak bütün yasal mevzuat da değiştirilmiştir. Risk analizi ve değerlendirmesi baz alınarak bütün sistemin analiz edilmesi ve yasal mevzuata uygun altyapı ve gereklerin kurulması 50 ve üstü çalıştıran kuruluşlar için zorunluluk haline gelmiştir.
 • OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi standart genel yaklaşımı
  • İş güvenliği tanımı, amacı ve genel prensipleri
  • İş kazaları istatistikleri
  • İşverenein ve çalışanın görevleri
  • Madde 4.2 ISG Politikası
  • Madde 4.3 Planlama
  • Risk analizi
  • Risk değerlendirme
  • ISG hedefleri
  • ISG yönetim programları
 • Madde 4.4 Uygulama ve Dokümantasyon
  • Yapı ve sorumluluklar
  • Kurul ve Komiteler
  • Organizasyon
  • İSG Görev grupları
  • Eğitim, bilinçlendirme ve yeterlilik
  • Danışma ve iletişim
  • Operasyonel kontrol yaklaşımı
  • Acil durum planlama
 • Madde 4.5 Kontrol ve Düzeltici faaliyetler
  • Performans ölçümü ve izleme
  • İstatiksel yöntemler
  • İSG kaza analizleri
  • Kaza , olay, düzeltici faaliyetler
  • Kayıtlar ve kayıt yönetimi
  • Denetim

ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi

Eğitim programımızın amacı, kalite Yönetim Sistemi Standartını tanıtmak ve gereken sisteme yönelik katılımcılara bilgi aktarmaktır.

Egitimin İçeriği

 • ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi standart genel yaklaşımı
 • Madde 4 Kalite Yönetim Sistemi
  • Dokümantasyon sistemi
  • Kalite Yönetim sistemi için süreç modeli
  • Süreç yönetimi (sürecin tasarımı, gözden geçirilmesi, sürekli iyileştirmesi)
  • Kayıtların yönetimi
 • Madde 5 Yönetim Sorumluluğu
  • Yönetim Temsilcisi
  • Yönetimi Gözden geçirme
  • Kalite Politikası ve kalite hedefleri
 • Madde 6 kaynakların Yönetimi
  • İnsan kaynakları ve yetkinlik belirleme
  • Eğitim ve yetiştirme
  • Altyapı ve Çalışma ortamı
 • Madde 7 Ürün – Hizmet Gerçekleştirme
  • Müşteri ile ilgili prosesler
  • Üretim sürecine ilişkin dokümanlar
  • Özel prosesler
  • Tasarım ve geliştirme
  • Satın alma
  • İzlenebilirlik ve Tanımlama
  • Müşteri malı
  • Ürünün korunması
  • Kalibrasyon
 • Madde 8 Ölçme Analiz ve İyileştirme
  • Müşteri istek ve beklentilerinin tespiti ve müşteri memnuniyeti
  • Proseslerin ve ürünlerin izlenmesi ve ölçülmesi
  • Uygun olmayan ürün
  • Düzeltici ve Önleyici faaliyet
  • Veri analizi

ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji verimliliği çağımızın önemli konularından biridir. ıSo-50001 Enerji Yönetim sistemi enerji verimliliğini esas almış bir yönetim standartdır. Bu eğitimde standatın gerekleri anlatılacaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

 • Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını açıklayabilmek,
 • Enerji yönetim sisteminin kapsam ve şartlarının anlaşılması,
 • Enerji yönetim sistemi standardı gerekliliklerini anlatabilmek,
 • EnYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;

İçerik: Katılımcılara aşağıdaki bilgiler aktarılacaktır.

 • Standardın gelişimi ve genel giriş
 • Standarttaki temel kavramlar, tanımlar
 • Standart maddelerinin açıklanması
 • Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek;
 • ISO 50001 EnYS’ni uygulayabilmek için planlama yapabilmek
 • Enerji performansını arttırmak için, iç değerlendirme, ölçme ve dokümantasyon sistemini kurabilmek.
 • Enerji Yönetim sistemi kurulması ve yönetilmesi için yol haritasının çizilmesi

Katılımcı Profili: Enerji yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar