HADİ Proje YAPALIM

HADİ Proje YAPALIM

Çok Güzel çağılar nihayet yayınlandı. HADİ PROJE YAPALIM.

 İstanbul için http://www.istka.org.tr/duyuru/2016-yili-mali-destek-programlari

  • Girişimcilik programı: 22 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 1.000.000 TL hibe

Öncelik 1: İstanbul’da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması

Öncelik 2: İstanbul’da işbirliğine dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla girişimciliğin geliştirilmesi

  • Çocuklar ve Gençler : 21 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 1.000.000 TL hibe

Öncelik 1: Risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik tarama, erken belirleme ve rehabilitasyona yönlendirme amaçlı, toplum temelli ve bütüncül şekilde

tasarlanmış ikincil ve üçüncül önleme müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanması; etkisi kanıtlanmış mevcut rehabilitasyon modellerinin hizmet altyapısının

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık

hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesi

  • Yenilikçi yaratıcı istanbul : 23 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 1.500.000 TL hibe

Öncelik 1: Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve

ticarileştirmeyi destekleyecek yapıların kurulması ve geliştirilmesi

Öncelik 2: İstanbul’da yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yürüten firma, kurum ve kuruluşların insan kaynağı, finansmana erişim, ihracat, fikri ve sınai mülkiyet

hakları konularında kurumsal kapasitelerinin artırılması

Öncelik 3: İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması

 

Ankara için http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2866

  • Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı : 18 Mart son başvuru %90 hibe olacak şekilde 150.000 TL hibe

Öncelik 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması

Öncelik 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması

Öncelik 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması

Öncelik 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması

Öncelik 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

  • İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı : 11 Mart son başvuru %50 hibe olacak şekilde 500.000 TL hibe

Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi

Öncelik 2:İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması

Öncelik 3:Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi

Öncelik 4:İleri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapıların geliştirilmesi

  • Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı : 11 Mart son başvuru %50 veya %90 hibe olacak şekilde 500.000 TL hibe

Öncelik 1: Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)

Öncelik 2: Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)

Öncelik 3:Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)

Öncelik 4: İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)

Erzurum, Erzincan ve Bayburt için http://www.kudaka.org.tr/haber-276 Son başvuru : 25 Şubat 2016

Programın Adı Başvuru Türü Maksimum hibe
Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kar amacı güden kuruluşlar 500.000 TL
Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 875.000 TL

 

HADİ PROJE YAPALIM

Bu gönderiyi paylaş